نمونه فیلمی که به سفارش مشتری برای نمایش در همایش مدیران پریمیوم و در میان سخنرانی

ایشان سفارش داده شده بود.

       

 نمونه فیلمی که به سفارش مشتری برای نمایش در همایش مدیران پریمیوم و در میان سخنرانی

ایشان سفارش داده شده بود.

 نمونه فیلمی که به سفارش مشتری برای نمایش در همایش مدیران پریمیوم و در میان سخنرانی

ایشان سفارش داده شده بود.

 نمونه فیلمی که به سفارش مشتری برای نمایش مراسم رونمایی از وبسایت اتومبیل فارسی

 سفارش داده شده بود.

 تیزر فیلم وسوسه که توسط سهیل ارجمند و بر اساس داستانی واقعی نوشته و در

سال ۱۳۸۰ کارگردانی شده است. 

 تیزر تبلیغاتی  آموزشگاه سیینمایی آبان در بندرعباس ۱۳۹۴