سهیل ارجمند عکاس صنعتی و تبلیغات

۱۳۵۵- گرفتن اولین درس عکاسی از آقای غیاثوند و اکسپوز صحیح ۴ حلقه فیلم ۱۲۰ با دوربین لوبیتل ۲

۱۳۶۶- پیوستن به انجمن سینمای جوانان ایران

۱۳۶۷- اخذ جایزه بهترین فیلمبرداری از جشنواره سینمای جوان هرمزگان

ادامه مطلب…