دوستان نادیده اما مهربان

زیبایی های ناب زندگی از پشت لنز استاد سهیل ارجمند

داشتن دوستان نادیده اما مهربان هم از آن نعمت‌هایی است که دیدنش به طور مستقیم امکان‌پذیر نیست اما اثراتش قابل مشاهده است. امروز از طرف پایگاه خبری دیدگاه برتر مدیریت  با من تماس گرفتند و این لینک را برایم ارسال کردند:

زیبایی های ناب زندگی از پشت لنز استاد سهیل ارجمند

خواستم به این شکل از لطف دوست نادیده سرکار خانم دکتر مژده افشار سردبیر پایگاه خبری دیدگاه برتر مدیریت سپاسگزاری کنم.

سهیل ارجمند